آموزشگاه دخترانه یاس نبی شهرستان راور

تقدیم به زهرای محمد صلوات

دعای صبحگاهی

دعاي صبحگاهي ۱ آموزشگاه یاس نبی -  سال تحصيلي  ۹۰ـ13۸۹

خدايا ما به تو دل مي‌سپاريم                پناهي جز تو در عالم نداريم

به مهر خود دعاي ما روا كن                  به ما انديشه نيكو عطا كن

الهي آمين يارب     الهي آمين يارب

به ما پيوسته كن در كار ياري              كه نيرومند بار آييم و كاري

الهي آمين     الهي آمين

خداوندا تو خود ما را بر آن دار           كه خوش رفتار باشيم و نكوكار

الهي آمين     الهي آمين

كس از دست و زبان ما نرنجد              نباشد هيچ يك از كار ما بد

الهي آمين     الهي آمين

زما راضي شوند آموزگاران                  هميشه كار ما باشد درخشان

الهي آمين     الهي آمين

شود رفتار ما هر روز بهتر                 پدر راضي زما خشنود مادر

الهي آمين     الهي آمين

رويم از راه‌ها پيوسته آن را            كه راضي باشد از ما رهبر ما

الهي آمين     الهي آمين

زما گردد دل هم‌ميهنان شاد                 زكار و كوشش ما ميهن آباد

 

دعاي صبحگاهي ۲ آموزشگاه یاس نبی -  سال تحصيلي  ۹۰ـ13۸۹

 خداي خوب من پروردگارم                  تو را از جان و از دل دوست دارم

ز هر مشكل تو مي سازي گره باز              شود هر كار با نام تو آغاز

كنم روشن دلم با نور ايمان                     منور كن دلم با نور قرآن

الهي آمين     الهي آمين

كنم تا نهي از منكر بشر را                       بگويم فرق بين خير و شر را

به حق عزت پروردگاري                     نما در امر معروفم تو ياري

دل مهدي بفرما راضي از ما                    مرا در دين خود ياري بفرما

الهي آمين     الهي آمين

   چو روح الله آن درياي عرفان                      كه چون گوهر برفت از دست آسان

چو آناني كه در راهت شهيدند                        به جنت در جورات آرميدند

مرا در راه خود ثابت قدم كن                     مرا دانش فزون و جهل كم كن

حفاظت كن به لطفت رهبر ما                      مكن كم سايه او از سر ما(2)

 الهي آمين     الهي آمين

 

دعاي صبحگاهي ۳ آموزشگاه یاس نبی -  سال تحصيلي  ۹۰ـ13۸۹

 بخشي از دعاي امام سجاد(ع)در طلب باران ـ صحيفه سجاديه دعاي 19

"بار خدايا! ما را به باران سيراب ساز                  

پروردگارا! رحمتت را به باران بسيار بر ما بگستران و  بر بندگان خود با به بار آمدن ميوه منت گذار و سرزمين هاي مرده را با نزول رحمتت زنده كن

بارالها! فرشتگان خود را به باراني سودمند گواه گير، باراني بسيار و انبوه و پيوسته با بركات گسترده، باراني تند و سريع و شتابان، تا هرچه مرده است زنده كني و آنچه از ميان رفته بازگرداني و به سبب آن روزي هاي را وسعت دهي.

رحمانا! باراني بر ما فرست كه به سبب آن از تپه ها آب سرازير گرداني و چاه ها را لبريز كني و نهرها را روان سازي و درختان را بروياني و روزي ها را پاكيزه گرداني

رحيما! سايه آن ابر را بر ما گرم مَساز و سردي آن را شُوم منما و آن را باران عذاب قرار مده و از بركان آسمان ها و زمين روزي ما ساز كه تو بر هر چيز توانايي. "  

خداي خوب و مهربانم! به تو قول مي دهم تا هر روز صبح خوب درس بخوانم، در خانه و مدرسه نظم را رعايت كنم، با دوستانم خوش اخلاق و مهربان باشم، به بزرگترها احترام گذاشته و با ادب باشم ، دوستانم را كمك نمايم و به نمازم در خانه و مدرسه اهميت بدهم ... براي انجام اين كارهاي خوب كمكم كن تا همه از من راضي باشند.

كريما! بر امام زمانمان درود مي فرستيم، با دلهاي پاك صدايش مي زنيم و با دستهاي كوچكمان دعايش مي كنيم. به آبروي او باران رحمتت را بر اين كشور و اين شهر نازل بفرما (دعاي سلامتي همزمان با بچه ها خوانده شود.)

و در پايان: خدايا خدايا تا انقلاب مهدي از نهضت حسيني محافت بفرما  خامنه اي رهبر به لطف خود نگهدار     

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۰ساعت ۹:۱۴ قبل از ظهر  توسط مربی  |